Board logo

标题: 姑娘我爱你 [打印本页]

作者: 张发清    时间: 2009-6-26 15:55     标题: 姑娘我爱你

http://218.57.129.21/tgl.mp3

歌名:姑娘我爱你mengxiang.us. W5 Y$ S) Y+ v; C$ O3 u! D
0 c& Y. f0 r2 F/ G
演唱:泽旺多吉mengxiang.us5 I( F# W; B4 C4 t! ^. K. n% a
mengxiang.us3 Z8 C& ^5 \7 `9 z8 O" c( {3 W# G$ u- o
歌词同步刘荣华
2 A, i  p3 Z& C! [, }  v' h9 ^mengxiang.us
) }) \5 j+ n" Omengxiang.us长长的头发,
. i8 M/ A6 E- ^( F2 E. H5 Gmengxiang08.com3 z1 Q/ C; e0 h: s) V
黑黑的眼睛梦想家园论坛9 H" M- I. Z6 j( h5 m" j  T
& j" j. x* e; l$ Q& E% P
好象在什么地方见过你,
) d7 l) d! y/ k+ A9 S) B
4 B2 e) j, p: C" Q& I6 lmengxiang08.com山上的格桑花开的好美丽,
5 h0 N+ @  [$ e. Smengxiang08.com+ t: a) Q; F0 u6 Z  r) v- v
我要摘一朵亲手送给你,
# V, i5 k6 A9 W: F6 C+ c; W6 K0 ^9 T' q" |4 K  e0 i" ?* M! T& Y2 S
纯纯的笑容,傻傻的话语mengxiang.us5 n1 Y* }) f2 c% x4 i9 R% d
& O! D" C6 w% k# N, Q/ [
绕音在我的心头难忘记,
: f. u# F2 @% R! ?! t" imengxiang.us梦想家园论坛! W0 B2 V/ B  Q$ n/ M! W/ o. p3 ]
头上的彩阳飞的好甜蜜,mengxiang.us8 D! L' r9 O% n8 {4 a% P0 ^1 g3 J
$ A" g" s" ~! f! |' l4 d/ m1 S
想要对你说我已爱上你,! P! m) D  T. c: N# N$ M
. g- N* i2 ^9 t* ?
亲爱的姑娘我爱你,
% A9 h* U( U4 }* p  _! N# S1 t
: N$ ~6 {: @* e让我走进你的世界和你在一起,
8 u  H, S6 Q) x% w
# x1 L1 L4 ^' X2 y2 B3 @: y梦想家园论坛亲爱的姑娘我爱你,mengxiang.us/ K" @; m* i& r$ F$ X$ l
- x- F; W" q' \% L1 m* V
生生世世为你付出一切
$ ?- j: R9 u0 B; f+ `- B5 u! j1 G) C5 t
! ]! u- g% q/ _! _& Y' n! R' X梦想家园论坛我也愿意
, S1 w, J/ G5 _6 r0 R* ]+ r$ ?

亲爱的姑娘我爱你,  W; E5 r8 w3 T. `  z' I


作者: 孟艳君    时间: 2009-6-26 19:17


作者: 杜久英    时间: 2009-6-26 20:00

好听,顶。。。。
作者: 孟艳敏    时间: 2009-6-26 22:25


欢迎光临 梦想家园论坛 (http://mengxiang08.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0