Board logo

标题: 一男网友气死一女网友! [打印本页]

作者: 孟艳君    时间: 2010-5-30 08:27     标题: 一男网友气死一女网友!

男:聊吗?   女:不 
- N8 F$ R; e3 h9 c* ymengxiang08.com男:为什么?  女:忙 
8 n8 }- G0 W5 |) lmengxiang.us男:忙什么?  女:玩  3 j/ P# k" G! Q, a+ O% Y% Z
男:玩什么?  女:游戏 
8 j/ P5 S' T5 S  S' F* w% E梦想家园论坛男:什么游戏?  女:好玩的  1 a+ f* z" o: Y$ Y- |
男:什么好玩的? 女:烦 
) ?$ B6 k4 D/ y4 Zmengxiang08.com男:烦就跟我聊? 女:滚 
, K$ `2 b& I6 O$ r" }: i男:地不干净!  女:靠  mengxiang.us5 S& b& O: @% N) B' l2 z3 O
男:給你肩膀!  女:找死啊  mengxiang.us  x0 k. [  J- ^. B
男:“死”在字典961页 女:晕 
5 H" Q8 r  c0 X男:我有止晕药   女:我服了  1 g+ [! q3 S) ]3 k
男:服了药就不晕了  女:大哥 
$ P% y# G. L$ f5 J) ]男:认你这个妹妹了  女:拜托  mengxiang08.com& {2 r5 D. L$ K. M
男:拜可以,不用脱  女:我要疯了  , w! z2 g, B9 B! I6 n
男:我打120  女:你神仙  6 z7 T, a) E  }' b0 ?. N- r: r4 |3 \
男:不要迷信  女:还让人活嗎 
! A) \  ]- ~" H& }& P: A7 Bmengxiang.us男:有了我你会活得更精彩  女:555  ( C- R; L! C% N$ i  [' Q
男:三五香烟虽好,但有害健康 女:去死吧 
8 N- j' G+ |* Z, M4 ]6 E男:我在网吧,不是死吧  女:求你放过我  mengxiang08.com2 e: k% Z* l2 {1 B5 Q0 d
男:好,告訴我手机号我就不说了 女:要号干嘛
+ Z: `7 ~$ _0 M( i0 F男:妇女节快到了
6 D- i8 l6 n/ Qmengxiang.us男:你喜欢什么花?   女:我喜欢两种花。
& f' R2 J6 |$ S% r男:哪两种?我送给你!  女:有钱花,随便花!
) U' q/ K4 B: b$ ?! n' s, ~mengxiang.us男:你真美!  女:我哪美?   ]$ Y; K8 @" n8 {' ?
男:想得美  女:....
作者: 张发清    时间: 2010-6-3 05:31


作者: 杜久霞    时间: 2010-6-3 22:35


欢迎光临 梦想家园论坛 (http://mengxiang08.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0